Giới Thiệu

Tiếp thị là một quy trình xã hội mà các cá nhân và tập thể đạt được cái mình muốn và cần, thông qua việc tạo ra, cho nhận và trao đổi tự do các sản phẩm và dịch vụ có giá trị. Trong kinh doanh, tiếp thị được coi là ‘nghệ thuật bán sản phẩm’. Nhưng có lẽ mọi người sẽ nhạc nhiên khi biết rằng phần lớn và quan trọng nhất của công việc tiếp thị không phải là bán hàng. Bán hàng chỉ là phần nổi nhỏ bé của tảng băng chìm tiếp thị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>